کمالیان تأکید کرد:

روابط عمومی؛ کنش ارتباطی مبتنی بر اطلاعرسانی و تبلیغات صحیح و بهنگام/(تصاویر)

کمالیان تأکید کرد:

گسترش فناوری، هموار کردن مسیر تعامل و ارتباط ملی و بینالمللی

هیات رئیسه، اساتید، کارکنان و دانشجویان استان به دکتر فرهاد رهبر تبریک گفتند..

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان...