هیأت علمی

خندان بارانی

 

نام و نام خانوادگی: خاطره خندان بارانی  محل تولد: زاهدان   مرتبه علمی: استادیار  

 مدرک و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D)شیمی آلی    

مؤسسه محل اخذ مدرک: دانشگاه سیستان و بلوچستان 

آدرس :زاهدان - خیابان دانشگاه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی

E-mail: Kh.khandan@iauzah.ac.ir 

دانشکده اصلی: 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ فراغت از تحصیل

کارشناسی

شیمی

کاربردی

سیستان و بلوچستان

زاهدان

ایران

1382

کارشناسی ارشد

شیمی

آلی

سیستان و بلوچستان

زاهدان

ایران

1385

دکتری

شیمی

آلی

سیستان و بلوچستان

زاهدان

ایران

1390 

 

 

پایان نامه ها

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

واكنش بين ايزوسيانيدها و استرهاي استيلني فعال در حضور آلدهيدهاي فعال

فوق لیسانس

پروفسور ملک طاهر مقصودلو و دکتر نورالله حاضری

دکتر رضا حیدری

مطالعه واکنش بین ایزوسیانیدها و گروههای عاملی فعال جهت سنتز ترکیبات هتروسیکل جدید

 

دکتری

پروفسور ملک طاهر مقصودلو و دکتر نورالله حاضری

پروفسور سید مصطفی حبیبی خراسانی

 

سابقه ارائه خدمات آموزشی

موسسه محل تدریس

سمت

عنوان درس

از تاریخ

تا تاریخ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

عضو هیات علمی

دروس پایه،تخصصی و اختیاری کارشناسی شیمی محض و شیمی سایرگروهها

 

1386

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

عضو هیات علمی

دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی

 

1391

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

عضو هیات علمی

راهنما ، مشاور و داور پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

1392

ادامه دارد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

1390

ادامه دارد 

 

 

 
سوابق شغلی مدیر گروه شیمی و علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان سال 1391 
 

 

 

 

  مقالات ISI

  Synthesis of novel 2-pyridyl- substituted 2,5-dihydro-2-imino- and 2-amino- furan derivatives via a three component condensation of alkyl isocyanides and acetylenic esters with di-(2-pyridyl) ketone or 2-pyridinecarboxaldehyde: Hazeri, N.; Maghsoodlou, M. T.; Habibi-Korassani, S. M.; Marandi, G.; Khandan-Barani, K.; Ziyadini, M.; Aminkhani, A. Arkivoc 2007, (i), 173.

-γ-Dispiro-iminolactone synthesis by three component reaction between alkyl isocyanides and acetylenic esters with α- dicarbonyl compounds: Hazeri, N.; Maghsoodlou, M. T.; Habibi-Korassani, S. M.; Ziyadini, M.; Marandi, G.; Khandan-Barani, K.; Bijanzadeh, H. R. Arkivoc 2007, (xiii), 34.

-Diastereoselective Synthesis of γ-Dispiroiminolactone Bearing Naphthalene or Bipyridine Pendant Groups:Maghsoodlou, M. T.;Hazeri, N.;Habibi-Khorassani, S. M.;Ziyadini, M.;Marandi, G.;Khandan-Barani, K.; Ebrahimi, P.;RostamiCharati, F.; Sobolev, A.; Makha, M. J. Heterocyclic. Chem 2009, 46, 843.

-Diastereoselective Synthesis of Chloro- and Fluoro-Aniline Containing Phosphonate Esters in a Three-Component Condensation:Maghsoodlou, M. T.;Hazeri, N.;Habibi-Khorassani, S., Marandi, G.;  Saghatforoush, L.; Saravani, D.; Niloufar Akbarzadeh Torbati, N.; Rostami-Charati, F.; Khandan-Barani, K.; W. Skelton, B.; Makha, M. Heteroatom Chem, 2010, 21, 222.

 One-pot, three component reactions between isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of phenyl isocyanate: synthesis of dialkyl 2-(alkyl/arylimino)-2,5-dihydro-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate:Khandan-Barani, K.; Maghsoodlou, M. T.; Habibi-Khorassani, S. M.; Hazeri, N.;Sajadikhah, S. S.Arkivoc 2011, (xi), 22.

 Three-component reaction between alkyl(aryl) isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of ethyl trifluoroacetate:Khandan-Barani, K.; Maghsoodlou, M. T.; Habibi-Khorassani, S. M.; Hazeri, N.;Sajadikhah, S. S.J Chem Res 2011, 231.

A one-pot multi-component synthesis of N-aryl-3-aminodihydropyrrol-2-one-4-carboxylates catalysed by oxalic acid dehydrate: Sajadikhah, S. S.;Hazeri, N.; Maghsoodlou, M. T.; Habibi-Khorassani, S. M.; Khandan-Barani, K.;J Chem Res 2013, 40.

A novel one-pot synthesis of symmetric dialkyl 2,5-bis((2,6-dimethylphenyl)imino)-2,5-dihydrofuran-3,4-dicarboxylate derivatives:Maghsoodlou, M. T.; Khandan-Barani, K.; Hazeri, N.; Habibi-Khorassani, S.Res. Chem. Intermed,2013,DOI 10.1007/s11164-012-1002-2.

Three-component and one-pot reaction between phenacyl bromide and primary amines in the presence of carbon disulfide: Hassanabadi, A. R.; Khandan-Barani, K.; Journal of Chemical Research, 2013, 71.

Determination of the relative stability of the two gauche and anti-configurations in the synthesis of new b-aminophosphonate esters: theoretical studies.Habibi-Khorassani, S. M.;Maghsoodlou, M. T.;Ghodsi, F.;Hazeri, N.; Kazemian, M. A.;Nassiri, M.;Khandan-Barani, K.;Masoomi, Z.;Res. Chem. Intermed,2013,DOI 10.1007/s11164-013-1123-2.

 Synthesis of maleate derivatives in isocyanide-base MCRs: reaction of 2-mercaptobenzoxazole with alkyl isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates:Khandan-Barani, K.; Maghsoodlou, M. T.; Hassanabadi, A. R.;Hosseini-Tabatabaei,M. R.;Saffari, J.; Kangani, M.Res. Chem. Intermed,2013,DOI 10.1007/s11164-013-1409-4.

 Synthesis of 1-(Cyclohexylamino)-2-(aryl)pyrrolo[1,2-a]quinoline-3-carbonitrile Derivatives Using a Mild, Four-component Reaction: Maghsoodlou, M. T.;Hazeri, N.; Habibi-Korassani, S. M.;Khandan-Barani, K.;Abedi, A. R.;J. Heterocyclic. Chem 2014, x, DOI 10.1002/jhet.1913

Green procedure for the synthesis of 1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazoles using saccharose: Kangani, M .; Hazeri, N.; Maghsoodlou, M. T.; Khandan-Barani, K.; Kheyrollahi, M.; Nezhadshahrokhabadi, F.;J IRAN CHEM SOC, 2014, DOI 10.1007/s13738-014-0452-4

Sonochemical synthesis of CoFe2O4 nanoparticles and their application in magnetic polystyrene nanocomposites; Saffari J.; Ghanbari, D.; Mir, N.;Khandan-Barani, Kh. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2014, xxx.

Three-component reaction between triphenylphosphine, dialkyl acetylenedi-carboxylates and N‑acetylarylidenehydrazides, Hassanabadi, A. R.;Hosseini-Tabatabaei,M. R.;Khandan-Barani, K.;  J Chem Res 2014, 21

..

 مقالاتISC

 One-pot, three-component reaction of isocyanides and dialkyl acetylene dicarboxylates in the presence of aryl aldehydes: A convenient synthesis of highly hinderanced aminofurans:Hazeri, N.; Maghsoodlou, M. T.; Habibi-Korassani, S. M.; Ebrahimi, A.; Khandan-Barani, K.;Marandi, G.; Ziyadini, M.Iranian Journal of Organic Chemistry, 2008, 1, 33.

 An unexpected and novel synthesis of pyrrole derivatives via isocyanide-based multicomponent reactions:Khandan-Barani, K.; Maghsoodlou, M. T.; Hazeri, N.; Habibi-Khorassani, S. M.;Iranian Journal of Organic Chemistry, 2012, 41, 901.

 Synthesis of functionalized 2-aminofuran derivatives using mild, three-component reactions: Khandan-Barani, K.;Maghsoodlou, M. T.; Sajadikhah, S. S.;Iranian Journal of Organic Chemistry, 2013, 5, 953

A one-pot, three component synthesis of ketenimines under solvent-free conditions: Khandan-Barani, K.; Maghsoodlou, M. T.; Hassanabadi, A.; Saffari J.; Rashid, M.; Shahraki, Sh. Iranian Journal of Organic Chemistry, 2014, 6, 1179.

An efficient one-pot synthesis of tert-butyl 4-(alkylcarbamoyl)-1-(2,6-dimethylphenyl)-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate. Khandan-Barani, K.; Maghsoodlou, M. T.; Hosseini-Tabatabaei, M. R.; Hassanabadi, A.; Saffari J.; Iranian Journal of Organic Chemistry, 2014, 6, 1369

Lime juice as an efficient and green catalyst for the synthesis of 6-amino-4- aryl-3-methyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile derivatives.Kangani, M.; Hazeri, N.; Khandan-Barani, K.; Lashkari, M.; Maghsoodlou, M. T.; Iranian Journal of Organic Chemistry, 2014, 6, 1187.

 

مجری و همکار درطرحهای پژوهشی با عناوین:

 

سنتز تک ظرفی کتین ایمین ها  در شرایط بدون حلال: واکنش آلکیل ایزوسیانیدها با دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلاتها در حضور CH اسیدی

سنتز مشتقات پیرول از طریق واکنش تک ظرفی و  سه جزئی

  • سنتز مشتقات آلکیل 1-سیکلوهگزیل-4-(سیکلوهگزیل کربامویل)-5و2-دی اکسو-5و2-دی هیدرو-H1-پیرول-3-کربوکسیلات
  •  
  • سنتز مشتقات مالئات از طریق واکنش چند جزئی بر مبنای ایزوسیانیدها: واکنش 2- مرکاپتوبنزاکسازول با ایزوسیانیدها و دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلاتها
  •  
  • واکنش سه جزئی و تک ظرفی بین فناسیل برماید و آمین های نوع اول در حضور کربن دی سولفید
  •  
  • سنتز و شناسایی کمپلکس تک هسته ای مس IIبا لیگاند دودندانه فنانترولین
  •  
  • سنتز ایلیدهای پایدار فسفر با استفاده از استیک اسید آریلیدن هیدرازیدها و استرهای استیلنی در حضور تری فنیل فسفین
  •  

مقالات منتشر شده در کنفرانس هاي ملي شيمي 

 

عنوان مقاله

عنوان همایش

سال برگزاری

محل برگزاری

 

Synthesis of novel 2-pyridyl- substituted 2,5-dihydro-2-imino- and 2-amino- furan derivatives via a three component condensation of alkyl isocyanides and acetylenic esters with di-(2-pyridyl) ketone or 2-pyridinecarboxaldehyde

 

Ist National Chemistry Conference, 23-24 November 2011, Islamic Azad University, Mahabad Branch

 

 

2011

 

 

 

 

مهاباد

One-pot three-component reaction of aromatic isocyanides and dialkyl acetylene dicarboxylates in the presence of aryl aldehydes: A convenient synthesis of highly hinderanced aminofurans

Ist National Chemistry Conference, 23-24 November 2011, Islamic Azad University, Mahabad Branch

 

 

 

 

 2011

 

 

 

 

مهاباد

One-pot, three component reactions between isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of phenyl isocyanate: Synthesis of dialkyl 2-(alkyl/arylimino)-2,5-dihydro-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate

 

19th Iranian

seminar of organic chemistry

 

2012

 

 

 

 

رفسنجان

Three-component reaction between alkyl (aryl) isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of ethyl trifluoroacetate

 

19th Iranian seminar of organic chemistry

 

2012

 

رفسنجان

 

A simple and one-pot synthesis of stable phosphorus ylides from the reaction of NH-containing compounds with dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of triphenylphosphine

 

19th Iranian seminar of organic chemistry

 

2012

 

 

رفسنجان

 

A novel synthesis of Pyrrole derivatives via a one-pot, three-component reaction

19th Iranian seminar of organic chemistry

 

2012

 

 

رفسنجان 

Synthesis and characterization of copper complex with phenanthroline and dispiro iminolactone

15th Iranian inorganic chem

conferences

2013 سبزوار

The novel Cu Schiff base complex

15th Iranian inorganic chem

conferences

2013 سبزوار

Lactic Acid Catalyzed Synthesis of 1-Amidoalkyl-2-naphthols Under Solvent-Free Conditions

17 th conferances of Iranian chemistry

2014

رفسنجان

One-Pot Three-component Synthesis of Iminolactone Derivatives Under Solvent-Free Conditions

17 th conferances of Iranian chemistry

2014

رفسنجان

Solvent-free, One-pot Synthesis of Amidoalkyl naphthols by a Lactic Acid Catalyzed Multicomponent Reaction

17 th conferances of Iranian chemistry

2014

رفسنجان

An Efficient Synthesis of α-Amino phosphonates in the Presence of Acidic Catalyst Under Solvent-free Conditions

17 th conferances of Iranian chemistry

2014

رفسنجان

An Efficient Synthesis of Highly Hinderanced 2-Aminofuran Derivatives Under Solvent-Free Conditions

17 th conferances of Iranian chemistry

2014

رفسنجان

Nanocopper ferrit: reusable catalyst

17 th conferances of Iranian chemistry

2014

رفسنجان

       
 

 

  کسب عنوان استعداد درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال  1386  

دانشجوی ممتاز دوره دکتری

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

استاد نمونه سال 1391

دبیر کارگروه پژوهش ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان

عضو کارگروه زنان فرهیخته ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان