هیأت علمی

فرقاني

الف –مشخصات فردی

نام:سيد هاشم   نام خانوادگی : فرقاني    فرزند : سيد مرتضي    تاریخ تولد  : 15/12/1333

محل تولد : زابل     میزان تحصیلات : كارشناسي ارشد

محل تحصیل : دانشگاه علگر هندوستان    رشته تحصیلی : علوم سياسي

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه   محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی

آدرس: زاهدان - خیابان دانشگاه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی

 صندوق پستی:978-98135

دانشکده اصلی: 

سوابق اجرائي - آموزشي

 

1- مديرگروه حقوق

2- سرپرست دانشكده انساني

3- سرپرست كتابخانه

4- مسئول ستاد پشتيباني جنگ

5- مدير انجمن هاي علمي دانشگاه در حال حاضر

ا