هیأت علمی

معین

متولد سال 1335 هجری شمسی درشهر زاهدان دارای دکترای تخصصی علوم تشریحی (آناتومی -بافتشناسی وجنین شناسی) از دانشکده پزشکی مشهد .  بیش از 34 سال خدمت در واحدهای مختلف وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی افتخار خدمت گذاری در زمینه های بهداشتی درمانی آموزشی واجرایی را دارا می باشم.

دانشکده اصلی: 

 •  دانشیار پایه 27 دانشگاه علوم پزشکی زابل .
 • سابقه تدریس دروسی همچون آناتومی _بافت شناسی _جنین شناسی _آسیب شناسی در دانشکده های پزشکی مشهد_زاهدان _زابل _دانشکده های دندانپزشکی زاهدان _دانشکده داروسازی زابل و دانشکده پزشکی و دندانپزشکی شعبه بین المللی چابهار و همچنین دانشکده های پرستاری و مامایی زاهدان _زابل _ ایرانشهر و آزاد اسلامی استان را دارا می باشم.
 •  

*پایاننامه ها شامل:

1- تحقیق در شرح حال و رفتار پزشکانی که معرف اخلاق پزشکی در دوران فرهنگ و تمدن اسلامی بوده اند( استاد مشاور -سال 1377)

2- مجموعه کاملی از استفتائات مراجع تقلید در زمینه احکام پزشکی( استاد راهنما- سال 1377)

3- بررسی تغییرات هیستو پاتولوژیک لوله پیچیده دور و نزدیک کلیه در رت بالغ نر بدنبال کاربرد سولفات لیتیم ( استاد مشاور -سال 1382)

4- بررسی آپاندکتومی های انجام شده در بیمارستان خاتم النبیاء (ص) زاهدان در سال 1381 از نظر تعیین موقعیت آناتومیک آپاندیس (سال 1382 - استاد راهنما)

5- تغییرات هیستو پاتولوژیکی لوله های پیچیده نزدیک کلیه رت بالغ نر به دنبال مسمومیت مزمن با سرب (سال 1381 -استاد راهنما)

 

*چاپ چندین مقاله به شرح ذیل:

1-مطالعه نقش قندانهای Galnac در روند تکامل و پیدایش مراکز استخوانسازی دنده ها در جنین

2- مطالعه هیستو شیمیایی تکامل غضروف و پیدایش مراکز استخوانسازی در روند تشکیل مهره ها در جنین

3- تجزیه و تحلیل شاخص های گروس آناتومیک کلیه در بدنبال مسمومیت با سرب( مجله طبیب شرق سال 1382

4- The effect of sandstorm , six years driught hit area on melmutrition of children under one year who hare medical records in raral health centers in zabol

 (اردیبهشت 1386 ارومیه

5- بررسی میزان رنگ پذیری عروق با استفاده از پلیمر رنگی در تکنیک پلاستینیشن S10 (پائیز 1386 گناباد)

6- Asix - year study on vibrio cholerae in southeastern Iran (9/2004

7- A Comparisom of Buprenorphino and Methadone Treatment of Heroine Dependency(pakistan 2005( 

8- Effects of opium Dependency on Hypothalamic pitutary Gonadal Axis( med,sci 2006)

9- The Effect of therapeutic ultrasound and Duration of stretching of tho Hamstring Muscle Group ON the passiue kna Extension

10- بررسی وضعیت بهداشتی غذاهای خیابانی زاهدان( آذرماه 1384 طبیب شرق)

11-ایمنی غذا و ضرورت اجرایی HCCP در صنایع غذایی(آذرماه 1384 طبیب شرق)

12- بررسی وضعیت تغذیه کودکان 3 ساله شهرستان زابل ( آذرماه 1384 طبیب شرق)

13-  Immuno Histochemical study of Retinal collagen IV Exprssion in normail mand Diabetic BALB/C mico Fetuses  (March 2008

14- TEENAGERS,Why they use NAS and PAN? (6TH annualConference 2-4,2007 Arkansas,USA)

15- Chronic cough and pulmonary Tuberculosis in the population of zabol - iran

16- مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیک فیوم های جوش لحیم برای پی تلیوم مجاری ناقل هوا در موش های صحرایی( 1387 طبیب شرق)

17- The Distribution pattern of D-Gal and Gal/Galnac in study of Cell surface and Exteracellar Matrix in lens Development 2001

 

* طرحهای پژوهشی :

 

1- بررسی رابطه استفاده داز داروهای استروئید آنابولیک با سطح فراسنج خونی ورزشکاران پاورلیفتینگ

2- بررسی مقایسه ای میزان اتساع قفسه سینه و حجم های ریوی قبل و بعد از تمرینات عملکردی در دانش اموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهر زابل ( بهار 1383)

3- Immuno Histochemical study of Retinal collagen IV Exprssion in normail mand Diabetic BALB/C mico Fetuses

   

 

 

 

 

 

 • عضویت هسته گزینش دانشگاه

 •  

   

   

   

  عضو شورای آموزشی دانشگاه

  عضو کمیته تجهیزات دانشکده پزشکی

   

   

   

   

   

 • عضو شورای سیاست گذاری سلامت HSR

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • عضو شورای نظارت و ارزشیابی دانشگاه

 •  

   

   

   

   

   

   

   

 • عضو کمیته انطباق امور ادراری و فنی و موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام در استان

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • عضو و تشکیل دهنده دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان در دانشگاه

 •  

   

   

   

   

   

   

   

 • عضو و تشکیل ستاد پنجمین جشنواره شهید رجایی و بعنوان رئیس ستاد

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • شرکت در طرح بصیرت کانون مشورتی بسیج

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • استاد نمونه سال 79 دانشکده پزشکی زاهدان

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • عضو فعال بسیج از بدو تاسیس و عضو بسیج اساتید استان

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • - عضو شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی استان و مدیر بسیج جامعه پزشکی زابل

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • عضو و بازرس انجمن بیماران کلیوی استان شعبه زاهدان

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل تا زمان بازنشستگی

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • موسس دانشگاه علوم پزشکی زابل و ایجاد و راه اندازی رشته پزشکی و دانشکده پزشکی زابل، رشته داروسازی و دانشکده داروسازی زابل_رشته های بهداشتی و دانشکده بهداشت زابل _رشته های پیراپزشکی و دانشکده پیراپزشکی زابل

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • کمک به راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • کمک به دانشگاه بین المللی علوم پزشکی چابهار

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • حدود 9 ماه تاکنون بعنوان معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان مشغول بکارم

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • در طول 5 سال ریاست دانشگاه، پروژه های عمرانی مختلفی بشرح ذیل اجراء شده است:

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • تامین بیش از 250 هکتار زمین جهت پردیس دانشگاه علوم پزشکی زابل

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • تهیه طرح توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه علوم پزشکی زابل

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ایجاد گلخانه های گیاهان دارویی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشکده داروسازی زابل

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • توسعه فضاها و بخش ها مختلف بیمارستانهای امیرالمومنین (ع) و سید شهدای زهک و شهر دوست محمد زابل

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ساخت و راه اندازی و تجهیز مراکز بهداشتی _درمانی شهری و روستایی از جمله در روستای واصلان زابل و شهر زابل، شهر محمد آباد

 •  

   

   

   

   

   

   

   

 • ساخت و تجهیز و راه اندازی تعدادی خانه بهداشت در روستاهای مختلف سیستان

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • راه اندازی و تجهیز پایگاه اورژانس بین شهری و درون شهری جدید و در نتیجه کاهش زمان حضور در صحنه حادثه از 20 دقیقه به کمتر از 12 دقیقه در بین جاده ای و کمتر از 4 دقیقه در شهرها

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • تهیه و تصویب چارت تشکیلات سازمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل

 •  

   

   

   

   

   

   

   

 • جذب و بکارگیری بیش از 1000 نفر در رشته های تخصصی، اداری و خدماتی

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • امین نیروی انسانی متخصص بومی و ماندگار از طریق بورسیه و حمایت از نیروی علاقمند و توانمند

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • تصویب و تامین اعتبار و ساخت مرکز بهداشت شهر زابل

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • تصویب و تامین اعتبار و شروع عملیات ساخت مرکز بهداشتی، درمانی و مرکز سل واقع در زابل از محل اعتبارات خیرین

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • تامین اعتبار و ساخت مرکز  بهداشتی، درمانی یادمان شهدا تاسوکی از طریق کمکهای مردمی

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • تامین  اعتبار و ساخت مرکز بهداشتی، درمانی شهید مسلم کیخا روستای ورمال زابل

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ساخت و تجهیز و راه اندازی حدود 18 آزمایشگاه جهت دانشکده های داروسازی و پزشکی زابل

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ساخت و تجهیز و راه اندازی ساختمان اداری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل حدود 7600 متر مربع

 •  

   

   

   

  َََََََ

   

   

   

   

 • تامین اعتبار و شروع عملیات ساخت مساجد پردیس دانشگاه و مجتمع آموزشی

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • تامین اعتبار و شروع عملیات ساخت دو خوابگاه پسرانه و دخترانه

 •  

   

   

   

   

   

   

   

 • تامین اعتبار و شروع عملیات ساخت مرکز بیماران سوختگی

 •  

   

   

   

   

   

   

   

 • تامین اعتبار و تهیه نقشه ساخت واحدهای مسکونی بیمارستان امام علی(ع)

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ساخت 6 واحد مسکونی اساتید از محل صرفه جویی در مجتمع آموزشی

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ساخت و راه اندازی نقلیه دانشگاه

 •  

   

   

   

   

   

   

   

 • نوسازی ناوگان حمل و نقل مراکز بهداشتی، درمانی و پایگاههای اورژانس منطقه سیستان

 •  

   

   

   

 • عضو کمیته مناقصه و مزایده دانشگاه

 •  

   

   

   

 • عضو شورای آموزش دانشکده پزشکی در سال 1375و 1377

 •  

   

   

   

 •  
 •  

   

   

   

 • مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در سال 1377
 •  

   

   

   

 • مشاور دانشجویان ÷زشکی در سال 1382
 •  

   

   

   

 • عضو کمیته راهبردی تحقیقلت استان و بررسی فعالیتهای انجام شده در راستای طرح نیازسنجی و تعیین اولویتهای تحقیقاتی منطقه و استان
 •  

   

   

   

 • عضوکمیته ارزشیابی گروه علوم تشریحی در سال 1382
 •  

   

   

   

 • عضو کمیسیون سیاست گذاری و ساماندهی لوازم و تجهیزات پزشکی و استفاده بهینه و ارتقاء بهره وری هماهنگ با برنامه سوم
 •  

   

   

   

 • دبیر کمیسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی
 •  

   

   

   

 • عضو کمیته موارد خاص دانشگاه
 •  

   

   

   

 • معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی
 •  

   

   

   

 • عضو کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی زاهدان
 •  

   

   

   

 • معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی در سال 1374
 •  

   

   

   

 • مشاور فرماندهی در امور بسیج جامعه پزشکی
 •  

   

   

   

 • تاسیس آزمایشگاه هیستو تکنیک
 •  

   

   

   

 • تاسیس سالن تشریح و مولاژ
 •  

   

   

   

 • تاسیس رشته های مدیریت خدمات بهداشتی -بهداشت محیط-بهداشت عمومی- مدارک پزشکی-
 •  

   

   

   

 • بهداشت محیط-مامایی- اتاق عمل-هوشبری-فوریتهای پزشکی-پزشکی- داروسازی
 •  

   

   

   

 • تاسیس دانشکده داروسازی
 •  

   

   

   

 • تاسیس دانشکده پزشکی
 •  

   

   

   

 • تاسیس دانشکده بهداشت
 •  

   

   

   

 •  
 •  

   

   

   

 •  
 •  

   

   

   

 •  

 •  

   

   

   

 •  
 •  

   

   

   

 •  
 •  

   

   

   

   

  اخذ مجوز، تصویب، تامین اعتبار، تامین زمین جهت بیمارستانهای جدید زهک و دوست محمد زابل

   تشکیل دفتر هم اندیشی استادان و نخحبگان در علوم پزشکی   

  چاپ چندین کتاب به شرح ذیل :

  1- مقررات و آئین نامه های بهداشت کار

  2- اپیدمیولوژی بیماریهای شایع منطقه سیستان

  3- در خانه بهداشت چه می گذرد

  4- کنیزیولوژی پا و مچ پا

  5- بهداشت مادر و کودک تنظیم خانواده

  6- تشریح استخوان و مفاصل