هیأت علمی

ملاشاهی

 

نام و نام خانوادگي: حسين ملاشاهي

فرزند: محمد

تاريخ تولد : 2/4/1340

محل تولد : زهك

 

پست الكترونيك: h_mollashahi92@yahoo.com                 

 

دانشکده اصلی: 

 

ميزان تحصيلات : دانشجوي دكتري

رشته تحصيلي : جغرافيا گرايش برنامه ريزي شهري

 

عنوان شغل : عضو هيات علمي دانشگاه  -رييس دانشكده علوم انساني

محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان